OBRADOR  Banner Thomas Kampe 19 SIN

Intensiu: Mètode Feldenkrais, Moviment & Improvisació

amb Thomas Kampe

En aquest taller utilitzarem el Mètode Feldenkrais® com a recurs per a la pràctica de la improvisació. Investigarem els potencials de transferència del Mètode Feldenkrais, una pràctica de moviment somàtic clau, cap a processos d’improvisació mitjançant l’exploració de moviments suaus, reflexius i diàlegs corporals dinàmics i expansius. El Mètode Feldenkrais aporta una perspectiva que relaciona el moviment, la percepció i l’autoritat somàtica i facilita la nostra capacitat d’aprendre i descobrir noves habilitats de forma fàcil. Explorarem l’ús de restriccions, “constraints” (marc de límits) i problemes estructurats com a eines per a trobar llibertat, nous patrons i més possibilitats en l’elecció dels nostres moviments improvisats.

A través de les lliçons de “Awarenes Through Movement®” (Autoconsciència a través del Moviment), el treball de contacte en duo basat en la “Integració Funcional”® i la improvisació, explorarem el potencial de moviment tridimensional de la nostra pelvis i les nostres costelles per a trobar facilitat, llibertat i més opcions de moviment en deixar improvisar el nostre ser dansaire.

El mètode Feldenkrais ofereix eines orgàniques i accessibles per a l’aprenentatge a través del moviment. De manera imaginativa i lúdica, ens ofereix la possibilitat de relacionar-nos amb el nostre entorn mitjançant patrons de moviment complexos i multidimensionals.

En els últims 30 anys, Thomas Kampe ha estat dedicat al treball en dansa, teatre i moviment. Ha ensenyat educació somàtica transferint els seus coneixements i descobriments a intèrprets de les arts del moviment en diferents llocs del món. Ha treballat com a intèrpret, coreògraf i director a Alemanya i Gran Bretanya, i és actualment professor titular de la Universitat Metropolitana de Londres on ha estat premiat amb el “University Teaching Fellowship in 2010 award”.

Professor qualificat en el Mètode Feldenkrais amb una llarga experiència, Thomas l’empra com a base fonamental per a la seva labor docent en dansa i moviment. Recentment ha finalitzat el seu Tésis Doctoral titulada “The Art of Making Choices: The Feldenkrais Method as a Choreographic Resource”.

www.thomaskampe.com

Dissabte 16 i diumenge 17 de maig 2020
10h00 – 16h30
Preu: 130€ / 120€ 
(socis APDC i alumnes d’Obrador de Moviments)


Inscripció/ Informació: info@obradordemoviments.com

 

Feldenkrais Method and Movement Improvisation

with Thomas Kampe

In this workshop we will use The Feldenkrais Method® as a resource for Improvisation practice. We will investigate potentials for transfer of the Feldenkrais Method, a key somatic movement practice, into Improvisational processes through gentle reflective movement explorations and expansive dynamic embodied dialogues. The Feldenkrais Method offers a relational perspective on movement, perception, and somatic authority and can support our ability to learn and discover new skills with ease. We will explore the use of restrictions, constraints and structured problems as tools for finding freedom, new patterns and greater possibilities in our improvised movement choices.

Through ‘Awareness through Movement lessons’®touch- based partner work based on Functional Integration’® and improvisations will explore the three-dimensional movement potential of our pelvis and ribs to find ease, freedom and greater possibilities in our movement choices as improvised dancers.

The Feldenkrais Method offers an organic and accessible toolkit for movement learning. In imaginative and playful ways it allows us to relate to our world through complex and multi-dimensional movement patterns.

Thomas Kampe has worked with dance, theatre, and movement for the last 30 years. He has taught somatic approaches towards movement education for performers in different settings around the world. He has worked as performer, choreographer and director in Germany and Britain, and is currently Senior Lecturer for Dance at London Metropolitan University where he was awarded University Teaching Fellowship in 2010. Thomas is a qualified teacher of the Feldenkrais Method, which forms a foundation for his teaching of dance and movement. He recently completed his PhD thesis titled  “The Art of Making Choices: The Feldenkrais Method as a Choreographic Resource.

w.thomaskampe.com

Saturday 16th & Sunday 17th May 2020
10h00 – 16h30
Price: 130€ / 120€ (Members of  the Association of Dance Professionals of Catalonia and students of Obrador de Moviments)

Registration / Information: info@obradordemoviments.com